Anadolu Üniversitesi Aöf

Anadolu Üni. Aöf Azerbaycan Programları/Bölümleri

Üni. Programları/

Azerbaycan’da yaşayan vatandaşlarımız için T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından AÖF Azerbaycan Programı uygulanmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olan ve en az lise diploması sahibi olan her öğrenci Anadolu Üniversitesi, Açık öğretim Fakültesi Azerbaycan ve Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırma şansına sahiptir.

AÖF Azerbaycan Programlarına kayıt olmak isteyen öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti ya da başka bir ülkenin vatandaşı ise ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde en az 3 ay geçerli oturma iznine sahipse programa girme hakkına sahiptir. AÖF öğrenim bedelini ödeyen, üniversitenin Azerbaycan’da düzenlemiş olduğu Azerbaycan Öğrenci Seçme Sınavı’nı kazanan, diploma ya da denklik belgesi, 6 adet vesikalık fotoğraf, banka makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek olan bilgi formu gibi, kayıt için istenilen belgelere sahip olan, Azerbaycan Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti ile diğer ülkelerin vatandaşı olanların AÖF Azerbaycan programına kayıt olma hakkı bulunmaktadır. Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için ise; T.C vatandaşı olmak, en az lise ya da dengi bir okul mezunu olmak, öğrenim bedelini karşılamak, Üniversitenin hazırlamış olduğu sınavı veya Türkiye’de ÖYSM tarafından düzenlenen ÖSS sınavını kazanmak, kayıt için gerekli olan evrakları hazırlamak yeterlidir. Hem AÖF Azerbaycan Programında hem de Batı Avrupa Programı kayıt yaptırmak için her hangi özel bir koşul bulunmamaktadır.

Azwerbaycan Programları 2 yıllık bölümleri; Dış Ticaret Ön Lisans Programı (ihracat ve ithalata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili iş kollarında çalışmayı hedefleyen kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır) – Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı (işletmelerin nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması için uygulamaya konulan bir programdır) – Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans Programı (halkla ilişkiler alanında bilinçli bir şekilde çalışacak insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır) – İlahiyat Ön Lisans Programı (toplumu doğru dini bilgiyle buluşturmayı amaçlayan bir programdır) – Adalet Ön Lisans Programı ( hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.) yer almaktadır.

Azerbaycan Programları dahilinde lisans bölümleri yani 4 yıllık Fakülteler arasında; İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünü (yönetim, organizasyon, üretim, pazarlama, finans ve personel gibi temel konularında sağlıklı karar yetisi sağlayan bir programdır) kapsamaktadır. İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü (ekonomik bilgi, analiz ve kararların gerektirdiği, para-kredi, bankacılık, borsa işlemleri, iç ve dış ticaret gibi iş kollarında çalışabilecek elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır) Kamu Yönetimi Bölümünden (programın amacı, iktisat bölümü öğretim amaçları ile aynı olup, iktisatçılık, müfettişlik, planlamacılık görevlerde akademik çalışma imkanı sunmaktadır), Maliye Bölümü ( Maliye lisans programı, alanla ilgili temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduran eğitim sürecinin sonunda, öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirip uygulamaya geçirebilen, alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesi​nde proje ve etkinliklere dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.) meydana gelmektedir. Uzaktan eğitim olanakları ile mezun olan öğrenciler, örgün eğitim mezunları ile aynı diplomayı almaktadır.

AÖF Azerbaycan Programı kayıt türlerine göre; öğrenci seçme sınavına göre yerleştirilen öğrenciler, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olmuş öğrenciler ile Türkiye’de örgün yükseköğretim bölüm ve programlarında kaydı olan öğrenciler, okumuş oldukları ve mezun oldukları programlardan farklı olmak koşulu ile AÖF, İktisat ve İşletme Fakülteleri lisans bölüm ve programlarına, yani ikinci üniversite programlarına yerleştirilen öğrenciler, AÖF veya Meslek Yüksekokulları ön lisans programı mezunu olup mezuniyet alanlarına göre, Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri bölüm ve programlarının 5.yarıyılına dikey geçiş hakkı ile yerleştirilen öğrenciler, 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarda okuyan fakat belirli bir sebepten dolayı ön lisans diploması alarak ayrılmış olanların öğrenim gördükleri alanlar bağlantısı olması koşulu ile Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri bölüm ve programlarının 5.yarıyılına lisans tamamlama program hakkı ile yerleştirilen öğrenciler olmak üzere dört şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

AZERBAYCAN, BULGARİSTAN, , PROGRAMLARI İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT ESASLARI

1. Anadolu Üniversitesi Azerbaycan, , Kosova, Makedonya Programlarına Anadolu Üniversitesi Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda yerleştirildikleri bölüm/programa lise veya dengi okul mezunları ile mezun olabilecek adaylar internetten başvuru ve kayıt yaptırabilirler.
2. Kayıt yaptıracak adaylar http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden sırasıyla yerleştirildikleri programın bulunduğu ülkenin bayrağını ve “Seçme Sınavı Sonucu Kayıt” linkini tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir.
3. Adaylar, internet başvuru adımlarında yabancı dilini kendileri seçeceklerdir. Adaylar yabancı dilini yanlış seçmiş ise yeni bir internet başvuru yapması gerekmektedir. Adaylar seçtiği yabancı dilini otomasyonda kayıt yapıldıktan sonra değiştiremeyeceklerdir. İlahiyat Önlisans Programında yabancı dil
seçimi olmayıp Arapça otomatik olarak atanacaktır.
4. İnternet başvurusu sonunda dökümü alınan “2013-2014 Öğretim Yılı İnternet Başvuru Belgesi”, “Öğrenci Bilgi Formu” ve “Fotoğraflı İmzalı Form” açıklamalar doğrultusunda siyah tükenmez kalemle gerekli alanları doldurulup imzalandıktan ve ilgili alanlara fotoğraf yapıştırıldıktan sonra kayıt bürosuna
teslim edilecektir. Kayıt görevlisi kaydı tamamlanan öğrencinin 2013-2014 Öğretim Yılı İnternet Başvuru Belgesi” ve “Fotoğraflı İmzalı Formunu kayıt dosyasına koyacaktır Öğrenci Bilgi Formu ile Başvuru ve Kayıt Bilgileri öğrencide kalacaktır.
5. Bulgaristan’da kayıt yaptıracak adaylar 90 Euro’yu Türkiye ………… Bankası …………….. Şubesinin ……………………… hesap numarasına, Kosova’da kayıt yaptıracak adaylar 90 Euro’yu Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Prizren Şubesinin 20-28-0000626900-96 hesap numarasına, Makedonya’da kayıt yaptıracak adaylar 90 Euro’yu Türkiye Halk Bankası Üsküp Şubesinin MK07270702000102507 hesap numarasına, Azerbaycan’da kayıt yaptıracak adaylar ise Azerbaycan Bakü Bürosundan
alacakları banka bilgilerine göre ödemelerini yaparak, dekontun bir nüshasını kayıt bürosuna teslim edeceklerdir.

6. Öğrenim Belgesi: Adaylardan kayıt esnasında aşağıda açıklanan öğrenim belgelerinden birisi alınacaktır.
a) Türkiye’deki bir lise veya dengi okul mezunu olan adaylar öğrenim belgelerinin onaylı suretleri ile kayıt yaptıracaklardır. Öğrenim belgesinin onaylanması AÖF büro görevlisi tarafından yapılacaktır. Onay işlemi, öğrenim belgesinin fotokopisi üzerine “ASLININ AYNIDIR” ve isim kaşesi basılıp, imzalanarak yapılacaktır. Öğrenim belgesinin onayını AÖF bürosuna yaptıracak adaylar, internet başvuru adımlarında, diplomalarının aslı ile birlikte bir fotokopisini AÖF bürosuna götürülmeleri konusunda uyarılmıştır. Diplomanın aslı görülmeden AÖF bürosunca “ASLININ AYNIDIR” onayı yapılmayacaktır. Diplomanın fotokopisini getirmeyen aday bulunması halinde adayı geri çevirmeyerek diploma fotokopisini büronuzdan çekebilirsiniz. Eğer aday diplomanın noter onaylı suretini getirmiş ise noter onaylı suretten fotokopi çekilerek “ASLININ AYNIDIR” onayı yapılacaktır. Noter onaylı suretin aslı alınmayacak ve noter onaylı suretin aslı görülmeden “ASLININ AYNIDIR” onayı yapılmayacaktır.
b) Türkiye dışındaki ülkelerdeki lise veya dengi okullardan mezun olan adaylar, diplomalarının fotokopisi ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı veya bulundukları ülkedeki Eğitim Müşavirliği/Ataşeliğince onaylanmış denklik belgesinin kayıt bürosunca “ASLININ AYNIDIR” onaylanmış suretiyle kayıt yaptıracaklardır. Bulundukları ülkede Eğitim Müşavirliği/Ataşeliği bulunmaması halinde adaylara verilen süre içerisinde diplomasını diğer ülkelerdeki Eğitim Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatacağına dair
taahhütname imzalatılarak kayıtları alınacaktır. Verilen süre içerisinde öğrenim belgesinin onaylı suretini teslim etmeyen adayın kaydı Dekanlık tarafından iptal edilecektir.
7. Kesin Kayıt Bilgi Formu: Bu form T.C. vatandaşları tarafından doldurulacaktır. Diğer ülke vatandaşlarından bu form istenmeyecektir. Bu form pasaport, nüfus cüzdanı, adres, oturma hakkı ve askerlik durumu ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. Pasaport ve nüfus cüzdanında yer alan bilgilere göre doldurulacak form, T.C. Büyükelçilikleri tarafından onaylanacaktır. Bu nedenle adayların pasaport ve nüfus cüzdanı ile birlikte bağlı olduğu T.C Büyükelçiliği’ne giderek formu onaylatması gerekmektedir. Onaylatılan bu formun aslı diğer belgelerle birlikte kayıt bürosunca teslim alınacaktır. (Büyükelçilikçe onaylanmamış veya onaylandıktan sonra fotokopisi çektirilerek hazırlanmış belgeler işleme konulmaz). “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek öğrenci adaylarından askerlik çağına gelmemiş olanlar (1992-1993… ve daha küçük doğumlular) ile askerlik çağı dışına çıkmış olanlar (1974-1973… ve daha büyük doğumlular) ve kesin kayıt bilgi formunda (FORM 1) “askerliğini yapmıştır” veya “erteletmiştir” şeklinde Konsolosluğa belgeleyerek onay almış olan adaylardan ayrıca Askerlik Durum Belgesi
istenmeyecektir. Konsolosluk tarafından “Askerlik durumunu belgeleyememiştir” işlemi görmüş olanlar Türkiye’de kayıtlı bulunduğu askerlik şubesinden alacağı “askerlik yönünden bir yükseköğretim kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığını gösteren belge”nin aslını vereceklerdir. Formun alt kısmındaki oturma izni ile ilgili bölüme, büyükelçilik tarafından pasaportta belirtilen oturma izninin veya hakkının süresi yazılacaktır. Kosova ve Makedonya diğer Avrupa ülkeleri için yurtdışındaki oturma izni altı (6) aydan az olan adaylar, ayrıca oturdukları şehrin ilgili makamlarından (belediyeden) alacakları ‘İkamet Belgesi’ni diğer belgelerine ekleyeceklerdir. Azerbaycan için yurtdışındaki oturma izni üç (3) aydan az olan adaylar, ayrıca oturdukları şehrin ilgili makamlarından (belediyeden) alacakları ‘İkamet Belgesi’ni diğer belgelerine ekleyeceklerdir.
8. Turist vizesi alarak yurtdışına çıkanlar ile herhangi bir ülke vatandaşlığına sahip olmayan kişiler (mülteciler) kendilerine verilen seyahat belgesi ile Bulgaristan, Kosova, Makedonya ve Azerbaycan Programlarına kesin kayıt yaptıramazlar.
9. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf: Her fotoğrafın arkasına adayın adı ve soyadı yazılacaktır. Fotoğraflar, son altı ay içinde önden, (yüz hatları belirgin şekilde) yüzü açık, renkli gözlük kullanmadan öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, daha önce herhangi bir yerde kullanılmamış ve bugünkü fiziki görünümünü yansıtan 4.5 x 6 cm boyutunda olmalıdır. 4 adet fotoğraftan iki adedi “Fotoğraflı İmzalı Form” ve “Öğrenci Bilgi Formu”na yapıştırılacak, iki adedi öğrenci dosyası içine konulacaktır.

10. Belgeleri tam olan adayların kayıt belgeleri kayıt dosyasına konularak kayıt dosyasının ilgili alanları öğrenciye doldurtulup imzalatılacaktır. Daha sonra http://buro.anadolu.edu.tr adresinden program ismi seçilerek gelecek olan otomasyondan öğrencinin internet başvuru belgesinde yer alan belge 4 numarası girilecektir. Adayın bilgileri kontrol edildikten sonra kayıt onayı yapılarak başvuru ve kayıt işlemi tamamlanacaktır.
11. “Anadolu Üniversitesi Öğrenci Katkı Payı ve Öğretim Giderlerinin Tahsil ve İade Esasları”na göre; öğrenci adaylarının, kesin kayıt ve/veya kayıt başvuru işleminden sonra, herhangi bir nedenle ilişkilerinin kesilmesi halinde ödemiş oldukları öğrenim giderinin iade işlemi yapılmayacaktır. Öğrenci adayının, ilgili esaslara göre mükerrer ve/veya fazla ödemeden dolayı doğacak iade işlemleri için, ödeme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yazılı olarak başvurması zorunludur. Süresi içinde yapılmayan ve öğrenci adayının banka hesap bilgilerinin yer almadığı dilekçeler işleme alınmayacaktır.
12. Otomasyondan liste alınamama durumunda her kayıt grubu kendi listesine yazılacak (İkinci Üniversite İkinci Üniversite listesine, Seçme Sınavı ile Kazananlar, Seçme Sınavı Listesine gibi.) ve kayıt dosyaları aynı sırada biriktirilerek, kayıt sonrasında kayıt grupları ayrı ayrı paketlenip
Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliğine teslim edilecektir. 13. Kayıtta alınacak ve Fakülteye teslim edilecek belgeler:

a) 2013-2014 Öğretim Yılı İnternet Başvuru Belgesi
b) Fotoğraflı İmzalı Form
c) 2 Adet Fotoğraf (Fotoğrafların arkasında öğrenci numarası ve ad soyad
yazılı olmalı.)
d) Öğrenim Belgesi Aslı Gibi Onaylı Sureti (Türkiye’de öğrenim görenler için)
e) Öğrenim Belgesinin Fotokopisi, Denklik Belgesinin Aslı Gibi Onaylı Sureti
f) Türk Uyruklu Öğrencilerden Doldurulmuş ve Onaylatılmış Form 1 İle Form 1’de Askerlik Durumunu Belgelendiremeyenlerden Askerlik Şubelerinden Aldıkları Askerlik Durum Belgesi
g) Banka Dekontu
h) Kayıt Dosyası
i) Kayıt Listesi

14. KAYIT BELGELERİNİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:
14.1. Azerbeycan Programları: Avrasya İnnovasiya Enstitütüsü 3. Mikrorayon Dairesi, A. Mustafayev Küc. 14 (“Çudo Peçka”nın yanı)
Bakü / Azerbaycan Tel: 0(12)430 19 86 – 87 – 530 05 08
14.2. Bulgaristan Programları:
Fahrie Murad Tel:00359988854309
14.3. Kosova Programları:
Esen SİPAHİ Tel:0037744926193
14.4. Makedonya Programları: Mladen Simonovski BB/Gostivar- Makedonya
Ertan DERVİŞ Tel:0038970845386-0038978345386

 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.