Açıköğretim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2011-2012 –1.Dönem

1.Dönem Soru ve Cevapları

 

1. İnsan’ın evrendeki konumu
hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaratılmışların en üstünüdür.
B) Eylemlerini kendi içgüdüleriyle
gerçekleştirir.
C) Yaratılışı gereği inanmaya ihtiyaç duyar.
D) Evrendekileri ve kendi konumunu sorgular.

2. “Rabbin meleklere demişti ki:
Ben muhakkak çamurdan insan
yaratacağım. Onu tamamlayıp
içine de ruhumdan üfürdüğüm
zaman, derhal ona secdeye ka-
panın.” (Sâd suresi, 71)

Aşağıdakilerden hangisi bu
ayetten çıkarılacak bir sonuç

değildir?

A) Allah, insana ruhundan üfle-
miştir.
B) İnsan meleklerden üstün bir
varlıktır.
C) İnsan beden ve ruhtan oluş-
muştur.
D) İnsan sosyal bir varlıktır.

3. “Şayet yerde ve gökte Allah’tan
başka ilahlar olsaydı yerin
ve göğün düzeni bozulurdu.”
(Enbiya suresi, 22)

Bu ayet aşağıdaki inanışlardan
hangisini reddeder?

A) Ateizm B) Politeizm
C) Monoteizm D) Gnostizim

4. Aşağıdakilerden hangisi insa-
nın Allah’a ibadet etme sebebi
olamaz?

A) Allah’ın rızasını kazanmak is-
temesi
B) Allah’ın ibadet edilmeye layık
tek varlık olması
C) Allah’ın kendisine ibadet etme-
mizi emretmiş olması
D) Kişinin insanlar arasında say-
giınlık kazanmak istemesi

5. Aşağıdakilerden hangisi abdes-
tin farzlarından değildir?

A) Yüzü yıkamak
B) Elleri, dirseklere kadar yıkamak
C) Ağza ve burna su çekip, temiz-
lemek
D) Ayakları topuklarla birlikte yı-
kamak

6. Gerektiğinde boy abdesti (gu-
sül) almanın hükmü nedir?

A) Farz B) Vacip
C) Sünnet D) Mübah

7. Teyemmüm ile ilgili aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece kollara mesh edilir.
B) Sembolik bir temizliktir.
C) Hem abdest hem de gusül niyeti ile alınabilir.

D) Temiz su bulununca teyemmüm bozulur.

8. Aşağıdakilerden hangisi ibadet
kavramının tanımlarından değildir?

A) İnancın davranışlara yansımış
şeklidir.

B) Bir işe yönelirken güdülen
amaçtır.

C) Yaratıcıya boyun eğip kulluk
etmektir.

D) Allah’a minnet duygularının
ifadesidir.

9. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’in İslam’ı tebliğ etmede izlediği metotlardan biri değildir?

A) Barışçı ve uzlaştırıcı yol izlemesi
B) Ahlaki değerleri ön plana çıkarması
C) Tebliğ ettiği değerlere uygun
bir hayat sürmesi
D) Şahsına yapılan saldırılara
hiddetle karşı koyması

10. Hz. Muhammed (s.a.v)’in de
üyesi olduğu Hılfu’l- Fudül
Cemiyetinin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okur-yazar oranını artırmak
B) Müslümanları baskılardan kurtarmak
C) Haksızlığa uğrayanları korumak
D) Müslümanlara maddi yardım-
da bulunmak

11. Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’den gelen Evs Kabilesi mensuplarıyla 2. defa aynı yerde
görüşmüş ve onları İslam’a davet etmişti.

Bu görüşmenin gerçekleştiği
yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taif şehri
B) Kuba kasabası
C) Akabe kayalıkları
D) Hudeybiye Tepesi

12. Aşağıdakilerden hangisi
Hz. Muhammed’e inanan ilk
Müslümanlardan değildir?

A) Amcası Hz. Abbas
B) Amcasının oğlu Hz. Ali
C) Azadlı kölesi Hz. Zeyd
D) Yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir
13. Medine Vesikası kimler arasında yapılmıştır?

A) Ensar ile Muhacirler.
B) Evs ve Hazreç kabileleri.
C) Mekkeli müşriklerle Medineli
Müslümanlar.
D) Medineli Müslümanlarla diğer
inanç gurupları.

14. Veda Hutbesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İslam mesajının özeti mahiyetinde bir konuşmadır.
B) İslam’ın ibadet boyutunun öne
çıkarıldığı bir konuşmadır.
C) Hz. Muhammed’in Müslüman
topluma yönelik son konuşmasıdır.
D) İnsanların temel hak ve hürriyetlerine vurgu yapan bir konuşmadır.
15. Kur’an-ı Kerim’in tüm ayet ve
surelerinin bir araya toplanarak
kitap hâline getirilmiş şekline
ne ad verilir?

A) Mushaf B) Zikir
C) Beyan D) Furkan

16. Kur’an-ı Kerim’in Arapça dışında başka bir dile anlamca çevrilmesine ne denir?

A) Tefsir B) Çeviri
C) Meal D) Tevil

17. “Kur’an harflerinin mahreç
(çıkış yer)ine göre okunması”
olarak tanımlanan kavram aşagğıdakilerden hangisidir?

A) Mukabele B) Hatim
C) Tecvit D) Tefsir

18. Kur’an-ı Kerim’in ayet ve sureler hâlinde bölüm bölüm indirilmesi aşağıdakilerden hangisini
etkilememiştir?

A) Ezberlenmesini
B) Yazıya geçirilmesini
C) Ayetlerin sıralanmasını
D) Anlaşılıp uygulanmasını

19. Kur’an’ın açıklanmasını ve yorumlanmasını konu edinen ilim
dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefsir B) Hadis
C) Kelâm D) Fıkıh

20. Kur’an’ı Kerim okuyan kişi
hangi seviyeden olursa olsun,
Kur’an’ın kendisine de hitap
ettiğini anlar.

Bu durum Kur’an-ı Kerim’in

daha çok hangi özelliğinden
kaynaklanmaktadır?

A) Arapça olması
B) Evrensel olması
C) Değişmemiş olması
D) Son ilahi kitap olması

 

CEVAP ANAHTARI
1)B
2)D
3)B
4)D
5)C
6)A
7)A
8)B
9)D
10)C
11)C
12)A
13)D
14)B
15)A
16)C
17)C
18)C
19)A
20)B

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.