Açıköğretim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2012-2013 –3.Dönem

1.
+ Tanrı’nın varlığı kabul edilmez.
* Evren ve evrendeki olayların
tesadüfen meydana geldiği
savunulur.
* Dinin insanları uyuşturduğu
iddia edilir.

Bu özellikler aşağıdaki inanç bi-

çimlerinden hangisini ifade eder?

A) Şeytana tapıcılık
B) Tanrıtanımazlık
C) Büyücülük
D) Çok tanrıcılık

2. “Şayet yerde ve gökte Allah’tan
başka ilahlar olsaydı yerin ve
göğün düzeni bozulurdu…”
(Enbiya suresi, 22. ayet)

Bu ayet hangi inanma biçimini
reddetmektedir?

A) Monoteizm B) Politeizm
C) Agnostisizm D) Gnostisizm

3. “Monoteizm” kavramının
Islamdaki karşılığı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tevhid B) İman
C) Şirk D) Fıtrat

4. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi
hüküm bakımından diğerlerin –
den farklıdır?

A) İlim öğrenmek
B) Kurban kesmek
C) Hayvanları sevmek
D) Doğayı ve çevreyi korumak

5. İslam’dan önce Arap toplumun –
da fuhuş, içki, kumar ve kan
davaları yaygındı. Sık sık kabi-
leler arasında savaşlar olurdu.
Kadınlara değer verilmez, kız
çocukları diri diri toprağa gö-
mülürdü. Güçlü olanlar, zayıfla-
rı ezerdi.

Yukarıda ifade edilenlerin ya-
şandığı Islam öncesi döneme
ne denir?

A) Cahiliyye B) Müşriklik
C) Haniflik D) Putperestlik

6. Aşağıdakilerden hangisi “ha-
ram aylar” arasında yer almaz?

A) Zilkade B) Zilhicce
C) Recep D) Ramazan

7. Hz. Muhammed aşağıdaki ya-
kınlarından hangisinin yanında
kalmamıştır?

A) Dedesi Abdülmuttalip
B) Süt annesi Halîme
C) Annesi Amine
D) Amcası Hamza

8. Hz. Muhammed aşağıdakiler-
den hangisini yapmamıştır?

A) Çobanlık B) Ticaret
C) Halifelik D) Yöneticilik

9. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müs-
lümanlar arasında yer almaz?

A) Hz. Ömer
B) Zeyd b. Hârise
C) Hz. Ali
D) Hz. Ebu Bekir

10. Hz. Muhammed’in 6 yaşın-
da iken annesiyle birlikte
Medine’ye gitmesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arapçayı kullanma becerisini
geliştirmek
B) Süt annesi Halime’yi ziyaret
etmek
C) Akrabalarını ve babasının me-
zarını ziyaret etmek
D) Daha sağlıklı bir ortamda ya-
şamak

11. Hz. Muhammed kaç yaşında
iken vefat etmiştir?

A)40 B)54 C)63 D)71

12. Aşağıdakilerden hangisi mü-
fessirde aranan temel nitelikler

arasında yer almaz?

A) Arapçayı iyi bilmek
B) Ayetlerin iniş sebeplerini bilmek
C) İslami ilimlere vâkıf olmak
D) Tarih, edebiyat, matematik vb.
ilimlere vâkıf olmak

13. Kur’an’ın tüm ayet ve sureleri-
nin bir araya toplanarak kitap
hâline getirilmiş şekline ne
denir?

A) Mushaf B) Vahiy
C) Suhuf D) Furkan

14. Kur’an-ı Kerim’in 20’şer sayfa-
lık bölümlerine ne denir?

A) Sure B) Hizb
C) Cüz D) Aşır

15. Kur’an’ın parça parça indirilme-
sinin aşağıdakilerden hangisini

kolaylaştırdığı söylenemez?

A) Ezberlenmesini
B) Anlaşılmasını
C) Yazılmasını
D) Dağıtılmasını

16. Aşağıdakilerden hangisi
Kur’an’ın okunmasıyla ilgili bir
kavramdır?

A) Sure B) Tecvit
C) Meal D) Ayet

17. Kur’an ayetlerini bir başka dile
en yakın anlamı ile aktarmak
aşağıdaki kavramlardan hangi-
si ile ifade edilir?

A) Hatim B) Tenzil
C) Meal D) Tecvit

18. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile
ilgili aşağıda verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Enfal suresi hariç bütün sure-
ler besmele ile başlar.
B) Kimi ayetler uzun, kimileri kı-
sadır.
C) Ayetler, içerisine numaraların
yazıldığı duraklarla birbirinden
ayrılır.
D) Ayetlerin sure içindeki sırala-
ması vahiyle belirlenmiştir.

19. Kur’an-ı Kerim’in ilk müfessiri
kimdir?

A) Allah
B) Cebrail
C) Sahabe
D) Hz. Muhammed

20. Kur’an-ı Kerim’in baştan sona
ezberlenmesine ne denir?

A) Tilavet B) Hafızlık
C) Hatim D) Kârî

 

CEVAP ANAHTARI
1)B
2)B
3)A
4)B
5)A
6)D
7)D
8)C
9)A
10)C
11)C
12)D
13)A
14)C
15)D
16)B
17)C
18)A
19)D
20)B

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.