Açıköğretim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2012-2013 –Ek

1. Allah’ın varlığına ve Hz. Muham-
med (s.a.v.)’in peygamberliğine
kalben inanmadığı halde, dili ile
inandığını söyleyen kimseleri
Kur’an’ı Kerim aşağıdakilerden
hangisiyle isimlendirmiştir?

A) Mülhid B) Müşrik
C) Kâfir D) Münafık

2. Aşağıdakilerden hangisi insa-
nın Allah’a ibadet etme sebebi

olamaz?

A) Allah’ın rızasını kazanmak is-
temesi
B) Allah’ın ibadet edilmeye layık
tek varlık olması
C) Allah’ın kendisine ibadet etme-
mizi emretmiş olması
D) Kişinin insanlar arasında say-
giınlık kazanmak istemesi

3. Aşağıdakilerden hangisi abdes-
tin farzlarından değildir?

A) Yüzü yıkamak
B) Elleri, dirseklere kadar yıkamak
C) Ağza ve burna su çekip, temiz-
lemek
D) Ayakları topuklarla birlikte yı-
kamak

4. “İslam beş şey üzere kurulu-
dur.” (Buharî, Iman, 1)

Bu hadisin devamında geçen
ibadetler arasında aşağıdakiler-
den hangisi yer almaz?

A) Hac B) Kurban
C) Zekât D) Oruç

5. İbadet – temizlik ilişkisi hakkın-
da aşağıda verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Maddi temizlik, tüm ibadetlerin
ön şartıdır.
B) Çevre temizliğine dikkat etmek
de bir ibadettir.
C) Namaz ibadeti, beden temizli-
gine katkı sağlar.
D) Tövbe etmek, insanı manevî
kirlerden arındırır.

6. Namaz kılmak için yerine geti-

rilmesi gereken ön şart aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Namaz vaktinin girmiş olması
B) Abdest almış olmak
C) Kabe’ye yönelmek
D) Niyet etmek

7. Teyemmüm ile ilgili aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece kollara mesh edilir.
B) Sembolik bir temizliktir.
C) Hem abdest hem de gusül ni-
yeti ile alınabilir.
D) Temiz su bulununca teyem-
müm bozulur.

8. Aşağıdakilerden hangisi ibadet
kavramının tanımlarından de-

gildir?

A) İnancın davranışlara yansımış
şeklidir.

B) Bir işe yönelirken güdülen
amaçtır.
C) Yaratıcıya boyun eğip kulluk
etmektir.
D) Allah’a minnet duygularının
ifadesidir.

9. Aşağıdakilerden hangisi İslam
öncesi Arap toplumunda sava-
şın haram kabul edildiği aylar-
dan biridir?

A) Recep B) Şaban
C) Ramazan _ D) Şevval

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi
Hz. Muhammed’e gelen ilk beş

ayette yer almaz?

A) “Yaratan Rabb’inin adıyla oku.”
B) “İnsana bilmediğini o öğretti.”
C) “Ey örtüsüne bürünmüş yatan!
Kalk ve uyar.”
D) “O, insanı bir kan pıhtısından
yarattı.”

11. Hz. Muhammed İslam dinini
tebliğ etmeye ilk olarak aşa-
ğıdaki gruplardan hangisi ile
başlamıştır?

A) Köleler B) Zenginler
C) Yoksullar ___ D) Akrabaları

12. “Medine Vesikası” ile ilgili aşa-
ğıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?

A) Mekkelilerle Medineli Müslü-
manlar arasında yapılmıştır.
B) Ensar ile muhacirleri kardeş-
leştirme amacı ile yapılmıştır.
C) Medine’de yaşayan Yahudi
kabilelerine verilen talimatları
içeren bir belgedir.
D) Medine şehir devletinin anaya-
sası niteliğinde bir belgedir.

13. Hz. Muhammed (s.a.v)’in de
üyesi olduğu Hılfu’l- Fudül
Cemiyetinin kuruluş amacı aşa-
gğıdakilerden hangisidir?

A) Okur-yazar oranını artırmak
B) Müslümanları baskılardan kur-
tarmak
C) Haksızlığa uğrayanları korumak
D) Müslümanlara maddi yardım-
da bulunmak

14. Veda Hutbesi ile ilgili aşağıda ve-
rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İslam mesajının özeti mahiye-
tinde bir konuşmadır.
B) İslam’ın ibadet boyutunun öne
çıkarıldığı bir konuşmadır.
C) Hz. Muhammed’in Müslüman
topluma yönelik son konuşma-
sıdır.
D) İnsanların temel hak ve hürri-
yetlerine vurgu yapan bir ko-
nuşmadır.

15. Kur’an-ı Kerim’in tüm ayet ve
surelerinin bir araya toplanarak
kitap hâline getirilmiş şekline
ne ad verilir?

A) Mushaf B) Zikir
C) Beyan D) Furkan

16. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’in evlatlık edindiği
sahabidir?

A) Hz. Ali B) Hz. Bilal
C) Hz. Zeyd __ D) Hz. Ammar

17. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’in hicretten sonra
toplumsal barışa yönelik olarak
yaptığı faaliyetlerden değildir?

A) Ensar ve Muhaciri kardeşleş-
tirmesi
B) Hudeybiye Antlaşması
C) Medine Vesikası
D) Kâbe hakemliği

18. “Kur’an harflerinin mahreç
(çıkış yer)ine göre okunması”
olarak tanımlanan kavram aşa-
gğıdakilerden hangisidir?

A) Mukabele – B) Hatim
C) Tecvit D) Tefsir

19. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’in İslam’ı tebliğ
etmede izlediği metotlardan biri

değildir?

A) Barışçı ve uzlaştırıcı yol izlemesi
B) Ahlaki değerleri ön plana çı-
karması
C) Tebliğ ettiği değerlere uygun
bir hayat sürmesi
D) Şahsına yapılan saldırılara
hiddetle karşı koyması

20. Kur’an’ı Kerim okuyan kişi
hangi seviyeden olursa olsun,
Kur’an’ın kendisine de hitap
ettiğini anlar.

Bu durum Kur’an-ı Kerim’in

daha çok hangi özelliğinden
kaynaklanmaktadır?

A) Arapça olması
B) Evrensel olması
C) Değişmemiş olması
D) Son ilahi kitap olması

 

CEVAP ANAHTARI
1)D
2)D
3)C
4)B
5)A
6)B
7)A
8)B
9)A
10)C
11)D
12)D
13)C
14)B
15)A
16)C
17)D
18)C
19)D
20)B

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu