Açıköğretim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2013-2014 –1.Dönem

1. “Şüphesiz göklerin yaratılma-
sında, gece ile gündüzün birbiri
peşinden gelmesinde, insana
fayda veren şeylerle yüklü ola-
rak denizde yüzüp giden gemi-
lerde, Allah’ın gökten indirip de
ölü toprağı canlandırdığı suda,
yeryüzünde her çeşit canlıyı
yaymasında, rüzgarları ve yer
ile gök arasında emre hazır
bekleyen bulutları yönlendir-
mesinde düşünen bir toplum
için bir çok delil vardır.”

(Bakara suresi, 64. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu
ayetin temel mesajıdır?

A) Allah’ın her şeyi belli bir plan
ve ahenge göre yaratmasında
alınacak bir ibret vardır.
B) Allah, göklerin ve yerin tek ya-
ratıcısıdır.
C) Allah düşünen ve aklını kulla-
nanları sever.
D) Allah denizde ve karada var
ettiği her şeyi insanın hizmeti-
ne vermiştir.

2. Aşağıdaki dinlerden hangisi
diğerlerinden farklıdır?

A) İslam B) Hristiyanlık
C) Hinduizm D) Yahudilik

3. Temiz su bulunmadığı veya
suyun kullanılmasına engel
oluşturan sebepler olduğunda
temiz bir toprakla yüz ve kolla-
rın meshedilmesine ne denir?

A) Teyemmüm B) Gusül
C) Taharet D) Vücud

4. Aşağıdakilerden hangisi ibade-
tin yararlarından değildir?

A) Cesaret ve kararlılığı artırma
B) Güzel ahlak sahibi olma
C) Günah işlemekten uzak durma
D) İmanı güçlendirme

5. Aşağıdakilerden hangisi “iba-
detin” kelime anlamlarından

değildir?

A) Kulluk etmek
B) Itaat etmek
C) Saygı göstermek
D) Benimsemek

6. Medine Sözleşmesi hakkında
verilen bilgilerden hangisi doğ-
rudur?

A) Hz. Muhammed ile Mekkeliler
arasında yapılmıştır.
B) Medine de yaşayan dini gurup-
larla vatandaşlık esasına da-
yalı yapılan bir antlaşmadır.
C) Hz. Muhammed’in Yahudi
kabilelere verdiği talimatları
içeren bir metindir.
D) Ensar ile muhacir arasında ya-
pılan bir anlaşmadır.

7. “Dinde zorlama yoktur. Çünkü
doğruluk sapıklıktan iyice ayrıl-
mıştır. O halde kim tağutu tanı-
mayıp Allah’a inanırsa, kopmak
bilmeyen sapasağlam bir kulpa
yapışmıştır.” (Bakara suresi,
256. ayet)

Bu ayette, ibadetlerle ilgili te-
mel ilkelerden hangisine işaret
edilmektedir?

A) İsteklilik
B) Samimiyet
C) Gösterişten uzak olmak
D) Kolaylık ve güç yetirebilirlik

8. Aşağıdakilerden hangisi sade-
ce manevi temizliktir?

A) Tövbe etmek
B) Çevreyi temizlemek
C) Gusül abdesti almak
D) Namaz abdesti almak

9. Aşağıdakilerden hangisi İslam
öncesi Araplardaki sosyal sınıf-

lardan biri değildir?

A) Hürler B) Köleler
C) İşçiler D) Mevlalar

10. Mekke’de Müslümanların işken-
celere maruz kalması ve dinle-
rini yaşayamamaları sebebiyle
ilk hicret ettikleri yer aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Medine B) Taif
C) Habeşistan D) Hayber

11. Hz. Peygamberin Hac sırasında
Arafat’ta toplanan yüzbini aş-
kın Müslümana yaptığı konuş-
maya ne denir?

A) Veda Haccı
B) Veda Hutbesi
C) Arafat Hutbesi
D) Arafat Vaazı

12. Mekke’den Medine’ye göç eden
Müslümanlara ne ad verilmiştir?

A) Ensâr B) Muhsin
C) Müttakî D) Muhâcir

13. Hz. Muhammed 4, 6 ve 8 yaşına
kadar kimlerin yanında kalmıştır?

4 yaşına 6 yaşına 8 yaşına
kadar _ __ kadar _ __ kadar

A) Halime _ Amine Abdulmuttalib
B) Amine – Ebu Talib – Abdulmuttalib
C) Amine – Halime Ebu Talib Abdulmut-
D) Halime talib Ebu Talib

14. İslam tarihinde ilk Cuma nama-
zı nerede kılınmıştır?

A) Mescid-i Haram’da
B) Ranuna Vadisi’nde
C) Kuba Mescidi’nde
D) Mescid-i Nebevi’de

15. Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlış bir
bilgidir?

A) Son ilahi kitaptır.

B) Hz. Muhammed’e gönderilmiştir.
C) Cebrail aracılığıyla gelmiştir.
D) Sadece Araplara gönderilmiştir.

16. İki kapak arasına getirilmiş
Kur’an nüshalarına ne ad verilir?

A) Kitap B) Mushaf
C) Rehber D) Suhuf

17. Kur’an-ı Kerim’deki sure sayı-
sı aşağıdaki hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?

A) 6666 B) 6566
C) 214 D) 114

18. Kur’an-ı Kerim’de ayetlerden
oluşan bölümlere ne ad verilir?

A) Mushaf B) Cüz
C) Sure D) Hizb

19. Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ez-
berleyen kimseye ne ad verilir?

A) Hatim B) Hatip
C) İmam D) Hafız

20. Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasını
sağlayan ve içerik olarak tercüme
ile tefsir arasında yer alan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatim B) Meal
C) Tecvid D) Mukabele

 

CEVAP ANAHTARI
1)A
2)C
3)A
4)A
5)D
6)B
7)A
8)A
9)C
10)C
11)B
12)D
13)A
14)B
15)D
16)B
17)D
18)C
19)D
20)B

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.