Açıköğretim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Dersi Geçmiş Sınavları 2013-2014 –2.Dönem

1.
+ Tanrının eşi ve benzeri yoktur.
* Tanrı sonsuz gücüyle evren-
deki herşeye hükmeder.
+ Sadece Tanrıya ibadet edilir.

Bu bilgiler aşağıdaki inanma
biçimlerinden hangisine aittir?

A) Politeizm B) Monoteizm
C) Ateizm D) Gnostisizm

2. Aşağıdakilerden hangisi Ateist
düşüncenin (Ateizm) öğretile-
rindendir?

A) Evrenin kendi kendine varolduğu
B) Tanrının birden çok olduğu
C) Evrenin tek bir yaratıcısının
olduğu
D) Tanrının varlığının bilineme-
yeceği

3. + Tanrıların sayısı belirsizdir.
* Her Tanrının bir görevi vardır.

Yukarıdaki bilgiler hangi inanç
biçimine aittir?

A) Monoteizm B) Ateizm
C) Politeizm __ D) Gnostisizm

4. Yahudilik ve İslamiyet aşağıdaki
inanma biçimlerinden hangisi
içinde değerlendirilebilir?

A) Monoteizm B) Politeizm
C) Ateizm D) Gnostisizm

5. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi
hüküm bakımından diğerlerin-
den farklıdır?

A) Selam vermek
B) Sadaka vermek
C) Zekat vermek
D) Borç para vermek

6. Aşağıdakilerden hangisi abdes-
tin farzlarından biridir?

A) Ağza ve burna su vermek
B) Enseyi meshetmek
C) Kulakları temizlemek
D) Yüzü yıkamak

7. “De ki: Şüphesiz benim nama-
zım, ibadetlerim, hayatım ve
ölümüm hepsi âlemlerin Rabb’i
Allah içindir.”

(Ena’m suresi, 162. ayet)

Bu ayet aşağıdaki sorulardan
hangisine cevap niteliğindedir?

A) İbadetin anlamı ve kapsamı
nedir?
B) İbadetlerin yapılış amacı nedir?
C) İbadetin insana kazandırdıkları
nelerdir?
D) İbadet nasıl yapılır?

8. “Ancak Allah’a kalb-i selim (te-
miz bir kalp) ile gelenler o gün-
de fayda bulur.”

(Şuara suresi, 89. ayet)

Bu ayet aşağıdaki temizlik
çeşitlerinden hangisine işaret
etmektedir?

A) Beden temizliği
B) Çevre temizliği
C) Manevi temizlik
D) Mekan temizliği

9. Aşağıdakilerden hangisi gusül
abdestinin farzlarından biridir?

A) Niyet etmek
B) Ağzı yıkamak
C) Yüzü yıkamak
D) Kolları yıkamak

10. Gerektiğinde boy abdesti (gu-
sül) almayan kişi aşağıdaki iba-
detlerden hangisini yapamaz?

A) Oruç B) Namaz
C) Zekat D) Kurban

11. Aşağıdakilerden hangisi Hicaz
bölgesinde bulunan şehirler-
den biri değildir?

A) Mekke B) Medine
C) Taif D) Şam

12. Hz. Muhammed kaç tarihinde
nerede vefat etmiştir?

A) 632 – Mekke
B) 630 – Medine
C) 632 – Medine
D) 630 – Mekke

13. Mekke’den Medine’ye hicret
eden Müslümanlara ne denir?

A) Muhacir B) Ensar
C) Hanif D) Sahabi

14. Hz. Muhammed’le ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi di-
gerlerinden farklıdır?

A) Ticaretle uğraşmıştır.
B) Çoluk – çocuk sahibi olmuştur.
C) Komşularıyla iyi ilişkiler kur-
muştur.
D) Kur’an-ı insanları açıklamıştır.

15. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’in Medine sözleş-
mesini imzalamasının amaçla-
rından biri değildir?

A) Can ve mal güvenliğini sağlamak
B) Kabileler arası uzlaşma zemi-
nini sağlamak
C) Toplumsal barışı ve kardeşliği
tesis etmek
D) İlim öğrenmeyi teşvik etmek

16. Aşağıdaki gelişmelerden han-
gisi Hicretten önce meydana
gelmiştir?

A) Müslümanlar, (Mekke’li) müş-
riklerin zulüm ve baskılarından
kurtuldu.
B) Müslümanlara Habeşistan’a
göç etme izni verildi.
C) Peygamberimiz Mekkeli müşrik-
lerle barış antlaşmasını imzaladı.
D) Müslümanlar Hz. Peygamber
başkanlığında bir devlet kurdu

17. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sure-
si hangisidir?

A) Bakara B) Hüd
C) Yünus D) Al-i İmran

18. Kelime olarak kapalı şeyi or-
taya çıkarmak, açmak, yorum.-
lamak anlamına gelir. Terim
olarak ise Kur’an-ı Kerim’i açık-
layıp yorumlayan ilim dalıdır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen
ilim dalı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Kelam B) Hadis
C) Tefsir D) Fikih

19. Kur’an-ı Kerim’in iki kapak
arasına toplanmış haline ne ad
verilir?

A) Cüz B) Mushaf
C) Ayet D) Sure

20. Kur’an-ı Kerim’in 23 yılda par-
çalar halinde indirilmesi aşa-
gğıdakilerden hangisine katkı

sağlamamıştır?

A) Anlaşılması ve uygulanmasına
B) Yazılıp ezberlenmesine
C) Ortaya çıkan problemleri çözmesine
D) Kitap haline getirilmesine

 

CEVAP ANAHTARI
1)B
2)A
3)C
4)A
5)C
6)D
7)B
8)C
9)B
10)B
11)D
12)C
13)A
14)D
15)D
16)B
17)A
18)C
19)B
20)D

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.