İstanbul Üniversitesi AUZEF

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri

İstanbul Üniversitesi

Türkiye’nin ilk üniversitesi olma gururunu yaşayan İstanbul Üniversitesi bünyesinde birçok fakülte yer almaktadır. Bu fakülteler içerisinde bazı nedenlerden dolayı örgün eğitime gidemeyen öğrencilerin tercih ettiği Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi de bulunmaktadır. Aşağıda size bu bölümlerini tanıtmaya çalışacağım.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine bağlı olarak eğitim öğretim veren bölümler; İşletme – İktisat – Sosyoloji – Coğrafya – Felsefe – Tarih bölümleridir.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ()

İşletme Lisans Programı;

Öğrencilerine, İşletme Lisans derecesinde bir diploma programı uygulamaktadır. İşletme programı; problem çözme kabiliyetine sahip, hızlı ve analitik düşünen, içinde bulunduğu şartlara her şekilde uyum sağlayabilen, yerinde, doğru kararlar verebilen ve uygulayan, finans, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları, gibi alanlarda uzmanlaşmış, geleceğin yöneticilerini yetiştirebilen bir programdır. Modern işletmecilik eğitimi doğrultusunda, öğrencilerine standart bir işletme eğitiminden çok daha fazlasını sunan eğitim anlayışı sergilemektedir.

İktisat Lisans Programı;

Nicel tekniklere ağırlık veren, iktisat biliminin uygulamasının yapıldığı işletmeleri baz alarak öğrencisine genel bir formasyon vermeyi ve Türkiye ekonomisini her anlamda tanıtmayı, araştırmacı, uygulamacı olarak çalışabilecek iktisatçılar yetiştirmeyi amaç edinen bir programdır.

Tarih Lisans Programı;

Tarih felsefesinden yararlanarak, bilimsel araştırma tekniklerini, doğru bilgilere rahatça ulaşmalarını, Osmanlıca ve seçmeli yabancı dillerle, yerli ve yabancı vesikalara ulaşarak, bu vesikalardan yararlanmalarını, aynı dönem içerisinde dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan gelişmeleri bir arada ve mukayeseli bir şekilde derinlemesine kavrayabilmelerini, uluslararası bir bakış açısı kazanmalarını, tarihi olayları analiz ederek, bu olayların günümüzü nasıl şekillendirdiğini görmelerini amaç edinen bir programdır.

Sosyoloji Lisans Programı;

Dört yıllık lisans programıdır. Öğrencilerin toplumsal olayları anlama ve eleştirel bir göz ile çözümlemesini, üretebilme kapasitelerini geliştirmelerini amaç edinen bir programdır.

Felsefe Lisans Programı;

Alana ilişkin bilgilerini paylaşabilme yeteneği olan, hem bağımsız hem de ekip halinde çalışabilecek, farklı yorumları süzgeçten geçirerek değerlendirebilecek, elde ettiği sonuçlar üzerine tartışmalar sürdürebilecek,  sorunları sonuçlandırıncaya kadar araştırıp, tartışıp, geliştirdikten sonra özgün düşünceler üretebilecek elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Coğrafya Lisans Programı;

Coğrafya bilgilerinin kazandırılmasını ve bilimin toplumun faydasına kullanılmasını, modern, verimli ve örnek teşkil edecek bir eğitim anlayışını amaç edinen bir programdır.

Sosyal Hizmetler Önlisans Programı;

Sosyal hizmetler Ön Lisans Programı’nın temel amaçları alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir. Sosyal hizmetler alanını bütün yönleriyle, kurumsal yapılarıyla tarihsel gelişimiyle anlayan, mesleki uygulama alanlarını tanıyan, alana ait formasyonunu uygulama alanına dönüştürebilen, sahip olduğu alan bilgilerini farklı çalışma ortamlarında kullanabilen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip, uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilen, edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü aktarım becerisine sahip “Sosyal hizmetler Uzman (Sosyal Çalışmacı) Yardımcıları” yetiştirmektir.

Programın hedefi, Sosyal hizmetler için gerekli olacak olan profesyonel bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek her ortamda, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmetler uygulamalarını gerçekleştirebilecek düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırıcı niteliğine sahip yetkin sosyal hizmetler elemanı yetiştirmek; ülke ihtiyaçlarına öncelik verilerek dünyadaki gelişmeleri izlemek, sosyal hizmetler konularında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olmak; sosyal hizmetler alanlarında uygulayıcı olarak çalışan başta sosyal hizmetler uzmanları olmak üzere ilgili elemanların mesleki gelişimine katkıda bulunmaktır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı;

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans Programı vereceği eğitimle alanında edindiği bilgilerle, bilimsel ve sosyal faaliyetleri yürütebilen, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapılabilecek Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik elemanları yetiştirecektir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı;

Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans Programı vereceği eğitimle alanında edindiği bilgilerle, bilimsel ve sosyal faaliyetleri yürütebilen, Sağlık İşletmeciliği alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapılabilecek Sağlık Kurumları İşletmeciliği elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Önlisans Programı;

Hava Limanı  ve Yer Hizmetleri Ön Lisans Programı’nın temel amaçları alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir. Program, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi kapsamında, teknolojik ve profesyonel yetkinliğe sahip, uluslararası platformda iletişim kurabilecek becerilere ve sosyal bilince sahip, analitik düşünce yeteneği gelişmiş, takım ruhu ve dayanışmayı destekleyen, mesleki ve bireysel gelişime açık öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim verilen alan, ülkemizde sürekli ve hızlı bir biçimde gelişmekte, hatta devlet desteği de görmektedir. Buna karşın, sektörde çalışan insan kaynağı incelendiğinde, profil olarak sıklıkla bu alanda gerek akademik gerekse profesyonel eğitim almamış kişilerden oluştuğu görülmektedir. Program, insan kaynakları olarak profil açısından henüz gerekli niteliğe erişmemiş bir sektörde çalışmak isteyen bireylere sunulma avantajına sahiptir. Gündem oluşturan İstanbul’a üçüncü havalimanının yapılması ile birlikte sektörün ihtiyaç duyacağı çalışan sayısının büyük ölçüde artacak olması da bir avantajdır. Ek olarak, program mezunu öğrenciler, yalnızca havalimanında yer hizmetleri sunan işletmelerde değil, hava taşıma modu ile ilgili hizmet satan acente gibi işletmelerde de çalışabilme ya da böyle işletmeler kurabilme gibi geniş bir istihdam olanağına sahip olacaklardır. Öğrencilerin, yeterli dil becerilerine sahip olmaları durumunda, bu işin uluslararası düzeyde de yapılması söz konusu olabilir.

Kültürel Miras ve Turizm Önlisans Programı;

Kültürel miras geçmiş kültürlerin bıraktıkları prehistorik, arkeolojik, tarihsel, askeri, dini etnoğrafik taşınabilir veya taşınamaz kültür varlıklarıdır. Kültürel miras bütün toplumlar için önemlidir. Ülkeler küreselleşmeden önce kültürel miraslarını korumaya almaktadır. Bunları korumak için yasal düzenlemeler yapmaktadır. Bunlar aynı zamanda dünya kültürel mirasıdır ve uluslararası yasalarla da korunmaya alınmaktadır. Bunlardan birisinin yok olması dünya tarihinde de bir kayıp demektir. Anadolu’nun çok zengin kültür mirası düşünülürse konunun Türkiye için önemi açıktır. Türkiye’de kültürel mirasın korunması için üniversite düzeyinde eğitim gereklidir. Bu program bu gerekçeden hareketle hazırlanmıştır.

Kültürel miras turizmin önemli bir konusudur. Dünyada hızla yayılmaktadır ve ilgi artmaktadır. Böylece kültürel miras önemli bir ekonomik kaynağa da dönüşmektedir. Yöresel miras kaynakları yöresel gelişme sağlamakta diğer ekonomik faaliyetleri geçerek birinci sıraya yerleşebilmektedir. Turizm yoluyla kültürel mirastan gelir sağlanırken aynı zamanda sağlanan kaynak kültürel mirasın korunmasına da harcanmaktadır.

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Önlisans Programı;

Bu programın amacı; Türkiye’deki hukuk büroları ve ofislerinde yıllardır var olan ve çözümlenemeyen temel problemlerden biri olan ara elaman ihtiyacının giderilmesidir. Bu program sayesinde hukuk bürolarının yıllardır beklediği ve aradığı ara eleman problemine çözüm olacağı düşünülmektedir. Özellikle, büyük şehirlerde İngilizce bilen hukuk ara elemanı sıkıntısı vardır. Genelde İngilizce bilenler üniversite mezunu olmakta ve bunların da Türkiye şartlarında uzun süre ya da hiçbir şekilde hukuk ofislerinde sekreter pozisyonunda çalışmayacakları bilinen bir durumdur. Program sayesinde, hukuk bürolarında uzun soluklu çalışabilecek ve hukuk bilgisine sahip ara eleman ihtiyacı giderilebilecektir.
Bu program sayesinde uzun soluklu hukuk bürolarında çalışabilecek temel hukuk bilgisine sahip ve İngilizcesi de olan ara eleman sayesinde, hukuk büroları uzun vadede sürekli çalıştırabilecekleri kişilere kavuşmuş olacaklardır.

Adalet MYO varken, böyle bir programa neden ihtiyaç duyulduğunun sebebine gelince, haklı olarak adalet MYO mezunları, hukuk sekreterliğini bir kariyer meslek olarak benimsememekte, aksine geçici bir iş olarak görmekte ve ardından ilk fırsatta mahkemelerde çalışmanın yolunu seçmekte, ya da başarılı olanlar hukuk fakültelerine devam etmektedir. Bu nedenle, hukuk sekreterliğini kariyer olarak görecek kişiler yetişmemekte ve sürekli olarak bürolar bu işi geçici çözümle geçiştirmekte ve uzun vadede ara eleman açısından kalite ve istikrarı yakalayamamaktadır.

Bu program ile hukuk sekreterliğini kariyer meslek olarak görecek, hukuk bilgisine sahip ara elemanlar yetiştirilerek, özellikle İngilizce bilgisine sahip olacak bu kişiler, büyük şehirlerde yabancı müvekkil portföyü ile çalışan hukuk büroları için vaz geçilmez ara eleman olacağı düşünülmektedir.

Ayrıca, bu program Türkiye de ilk defa uygulanacak olmasından dolayı tercih sebebi de olabilecektir.

Perakende Mağaza Yönetimi Önlisans Programı;

Uluslararası standartlarda ve yüksek kalitede, ulaşılabilir her bireye, zamana ve mekâna bağımlı olmaksızın ön lisans düzeyinde perakende satış ve mağaza yönetimi eğitimini sunmayı ve bu konudaki teorik ve pratik bir işletmecilik bilgilerinin kazandırılarak bilimin toplumun faydasına kullanılmasını, gerçek hayatla buluşmasını, modern, verimli ve örnek teşkil edecek uluslararası bir eğitim anlayışı ile bu alanda girişimcilik ve yenilikçilik fikirleri yüksek bireyler üreterek kendilerine diploma verilmesini amaçlamaktadır.

Açık Öğretim Bölümleri için yeni mevzuat gereği katkı payı alınmamakla birlikte, materyal ücreti yani öğretim üyesi tarafından hazırlanmış olan ders notlarının veya telifli eserlerin öğrencilere elektronik veya internet ortamında ulaştırılması için gerekli çalışmaların karşılığı öğrenci tarafından ödenmesi gereken ücret sadece alınmaktadır. Materyal ücreti ilgili eğitim ve öğretim yılı kapsamında, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından  belirlenmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Aof.tc web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.